Richtlijnen gegevensbescherming / DGSVO

Richtlijnen gegevensbescherming / DGSVO

Verantwoordelijke uitgever

WEP Weisshaupt GmbH

CEO:
Reiner Weisshaupt
Patrick Muller

Neuenhofstrasse 114
52078 Aachen
Duitsland
Tel .: +49 (0) 241-5652
info@wep-lastenaufzug.de

Webdesign

CITO Communicatie GmbH
Tel .: +32 (0) 476 59 51 32
info@cito.be

Datenschutzrichtlinien

1. Gegevensbeheerder en gegevensbeschermingsfunctionaris

1.1.
In deze gegevensbeschermingsverklaring legt WEP WEISSHAUPT AG in het volgende uit: "WEP" of "wij") hoe zij uw persoonlijke gegevens beheert als een "controller". Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten (prospects) en personen die als afnemer of leverancier op een andere manier een contract met WEP sluiten. WEP heeft een bijkantoor en is bereikbaar op de coördinaten vermeld in punt 7.4

1.2.
Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs aan een persoon kan worden gekoppeld.

1.3.
De functionaris voor gegevensbescherming is THEMIS-SECURITY.

Het is te bereiken onder de volgende coördinaten:

Rue de l'Abbaye nr. 5 te 4040 Herstal
Telefoon: + 32 4 378 32 30
Mail: info@themis-security.be

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken als gegevensbeheerder

2.1.
WEP kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren verzamelen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt als u deelneemt aan een actie of gebruik maakt van onze diensten en die u direct of indirect aan ons doorgeeft of die ons in staat stellen gegevens te verstrekken over uw interesses, uw gedrag en uw voorkeuren (cookies) opslaan.

 

Informatie die u ons verstrekt

2.2.
Wanneer u een verzoek naar WEP stuurt, bijvoorbeeld via de website, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 1. Achternaam voornaam;
 2. E-mailadres en telefoonnummer;
 3. Mogelijk andere informatie die relevant is voor uw verzoek, zoals: B. Uw activiteit of andere aanvullende opties.

2.3.
Wanneer u een contract aangaat met WEP, hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig, afhankelijk van het type contract, product of dienst:

 1. Naam, voornaam, adres, postcode;
 2. Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 3. Zaken nummer
 4. Financiële data

Deze persoonsgegevens moeten rechtstreeks aan ons worden meegedeeld. Als u ons niet de "verplichte" informatie verstrekt (die variëren afhankelijk van het type contract), kunnen we u mogelijk niet de service bieden die u nodig heeft en kunnen we het contract mogelijk niet aangaan.

 

Informatie over uw gebruik van onze diensten en / of producten

2.5.
Als u gebruik maakt van de diensten van WEP of een contract met ons afsluit, verwerken wij gegevens zoals:

 1. Gegevens over uw apparaat, bijv. B. een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 2. Uw voorkeuren en communicatieparameters;
 3. de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u aanmaken op basis van uw consumentengedrag (bv. de frequentie waarmee u onze website bezoekt, een aankoop doet of een dienst aanvraagt);
 4. Surfgedrag dat werd bepaald op basis van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring);
 5. de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken;
 6. Gegevens over uw gebruik van de diensten die wij aanbieden.

 

3. Grondslagen en legitieme belangen

Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende juridische redenen:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een met u gesloten contract of precontractuele maatregelen
 3. Wettelijke verplichting
 4. Het uitvoeren van een missie van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van WEP of derden

We verwerken persoonsgegevens in een gerechtvaardigd belang wanneer we uw gegevens gebruiken om diensten en inhoud, gerelateerde producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met producten of diensten die u in het verleden hebt gekocht . Onze legitieme belangen omvatten bijvoorbeeld: marketing en reclame voor soortgelijke producten of diensten die u in het verleden hebt gekocht, communicatie, beheer en informatiebeveiliging, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, corporate governance, juridische zaken, interne administratie en openbaarmaking aan onze filialen.

 

4. De doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken

4.1.
WEP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen (doelen, doelstellingen):

 1. Het onderhouden van klantrelaties (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen WEP, leden van het goedgekeurde netwerk, servicepartners, inclusief het nakomen van contracten en het nastreven van legitieme belangen).
 2. Verwerken en beheren van bestellingen (inclusief facturering) om te reageren op uw vraag en / of om een ​​contract voor te bereiden of uit te voeren;
 3. Klantenservice verlenen, garantieverplichtingen en die van de leden van het geautoriseerde netwerk of de servicepartners nakomen, klachten en vragen verwerken, reageren op uw vragen en contracten uitvoeren of legitieme belangen behartigen;
 4. Proactief contact met klanten bij apparaatstoringen of defecten of voor het maken van serviceafspraken, het sluiten van een contract of voor gerechtvaardigde belangen;
 5. Productterugroepacties uitvoeren of coördineren op basis van legitieme belangen of wettelijke verplichtingen;
 6. Marktonderzoek uitvoeren om ons bedrijf, onze merken, diensten en producten te verbeteren en om te bepalen wat klanten willen op basis van legitieme belangen;
 7. om wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen op te lossen en onze rechten af ​​te dwingen;
 8. Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren op basis van onze gerechtvaardigde belangen door het adres en de postcontrole;
 9. Koppeling en analyse van cookies van onze websites met klantgegevens die wij kennen. Dit doen we om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en om onze gerechtvaardigde belangen na te streven.

 

5. Bij de verwerking betrokken derden

5.1.
In sommige gevallen deelt WEP persoonlijke informatie met derden die onafhankelijke "controllers" zijn. We leggen hieronder uit wanneer dit het geval is en waarom. WEP kan gegevens delen met:

 1. De derde partijen aan wie we wettelijk verplicht zijn of om toegestane gegevens te verstrekken;
 2. De derde, als we een schending van rechten van derden, strafbare feiten of misbruik vermoeden, als het een legitiem belang is, of als het de autoriteiten zijn. Het kunnen ook autoriteiten zijn zoals de politie of het parket;
 3. de partijen die WEP bijstaan ​​bij haar dienstverlening en geen onderaannemers zijn van persoonsgegevens om hun gerechtvaardigde belangen te behartigen;
 4. De partijen die WEP assisteren bij het ontwikkelen van (direct) marketingactiviteiten ter behartiging van hun gerechtvaardigde belangen.

5.2.
De doorgifte van persoonsgegevens aan bovengenoemde derden vindt alleen plaats indien dit op grond van de geldende wet- en regelgeving is toegestaan.

5.3.
WEP maakt ook gebruik van diensten van derden die optreden als "verwerkers" (bijv. Hostingdienstverleners, bepaalde softwareleveranciers, mobiliteitsdienstverleners of partijen die promoties of leveringen organiseren of uitvoeren. Enquêtes voor WEP) WEP is verplicht om een ​​onderaannemingsovereenkomst aan te gaan met deze providers, die bepaalt dat zij persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies en onder toezicht van WEP.

5.4.
We slaan momenteel geen persoonlijke gegevens op buiten de Europese Unie. Als persoonsgegevens opzettelijk buiten de Europese Unie worden overgedragen, nemen we aanvullende garanties zoals het sluiten van een standaardcontract met de Europese Unie.

5.5.
Onze websites kunnen verwijzingen en / of hyperlinks bevatten naar een of meer websites van derden. WEP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde partijen persoonsgegevens verwerken. We raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen om erachter te komen en te controleren hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

5.6
In het kader van onze werkzaamheden (huisvesting, beveiliging, website) verwerken wij de persoonsgegevens die u ons als onderaannemer verstrekt conform artikel 8 van de RGPD-bepalingen. Deze verwerking is onderworpen aan onze "GDPR-overeenkomst", die wordt verzonden wanneer onze contracten worden ondertekend.

 

6. Marketing, profilering en cookies

6.1.
Bovendien verzamelen wij en derde partijen automatisch bepaalde informatie over de geschiedenis van uw activiteiten op het interne netwerk van onze website en gebruiken toepassingen van derden geautomatiseerde middelen, zoals cookies, volgens de instellingen die u beschikbaar hebt gesteld. Unieke cookie-ID's of andere identificatiegegevens worden toegewezen of verzameld via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën. Hierdoor kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of applicaties gebruikt, of wanneer deze op de achtergrond op uw computer worden uitgevoerd. We kunnen het combineren met andere informatie over u of uw computer, zoals: B. een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we dit voor verwerking vragen.

6.2.
We nodigen u uit om onze cookieverklaring te lezen voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technologieën die worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt configureren.

 

7. Uw rechten, inclusief uw recht om bezwaar te maken

7.1.
U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben doorgegeven.

7.2.
Bovendien hebt u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te verstrekken. algemeen gebruikt en machinaal leesbaar voor overdracht naar een ander bedrijf.

7.3.
We zijn verplicht uw aandacht te vestigen op uw absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en op uw recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking, inclusief profilering, die wordt uitgevoerd om de legitieme belangen van WEP of derden na te streven. en een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In België is het de gegevensbeschermingsautoriteit (https://wwwautoriteprotectiondonnees.be). In Duitsland is het de BFDI (https://www.bfdi.bund.de).

7.4.
Het recht op inzage, correctie, beperking van de verwerking, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens evenals herroeping van de overeenkomst kan kosteloos worden uitgeoefend per e-mail, formulier, telefoon of brief naar de volgende adressen of nummers:

 

E-mail info@weisshaupt.com

 

Post WEP Weisshaupt AG

Roetgener Strade 65

4730 van Rae

Telefoon +32 (0) 87 59 35 00
Website http://wep-weisshaupt.com

 

8. veiligheid

8.1.
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of illegale verwerking.

8.2.
Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van oneigenlijk of onregelmatig gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het adres vermeld in 7.4.

 

9. Duurzaamheid

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren of dit nodig blijkt om een ​​mogelijk geschil te behandelen .

 

10. Wijzigen

10.1.
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. We raden je aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

10.2.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 2 februari 2020.

 

11. Contact / vragen

11.1.
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gegevensbeschermingsverklaring en / of de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op de adressen of nummers vermeld in nummer 7.4.

linkedin facebook Pinterest youtube rss tjilpen op instagram facebook-leeg rss-blanco linkedin-blanco Pinterest youtube tjilpen op instagram