Servicegegevens

Servicegegevens

Verantwoordelijke uitgever

WEP Weisshaupt GmbH

CEO:
Reiner Weisshaupt
Tim de Toledo Sommerlath

Neuenhofstrasse 114
52078 Aachen
Duitsland
Tel .: +49 (0) 241-5652
info@wep-lastenaufzug.de

BTW ID: DE296443379

Webdesign

CITO Communicatie GmbH
Tel .: +32 (0) 476 59 51 32
info@cito.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringscontracten en technische apparatuur.
Van deze regel wordt alleen afgeweken indien voor een bepaalde transactie schriftelijk bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen.
Door het enkele feit van de bestelling erkent onze contractpartner uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden, die onze relaties regelen, tenzij er tegenstrijdige bepalingen zijn die door ons formeel schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Onze mondelinge of schriftelijke offertes, onze monsters, de informatie opgenomen in onze documentatie en onze tarieven worden steeds als voorbeeld en zonder enige formele verplichting verzonden tot de definitieve sluiting van het contract of totdat de partijen de bestelling hebben ondertekend.
Onze offertes, bestellingen, prijsopgaven enz., Zelfs als ze zijn verzonden door onze mogelijke vertegenwoordigers, kunnen slechts effect hebben na formele goedkeuring door de persoon in ons management die bevoegd is om het bedrijf te verplichten.
In alle gevallen zijn onze aanbiedingen alleen geldig als ze binnen 5 dagen na uitgifte door de ontvanger (s) worden geaccepteerd.

Artikel 3: PRIJS

Behalve in het geval van bijzondere contractuele bepalingen, zijn onze prijslijsten louter indicatief en binden ons geenszins.
Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; ze zijn van toepassing op producten die af fabriek worden geleverd, exclusief kosten, verpakking en belastingen.
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De goederen worden gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief dat geldt op het moment van levering.

Artikel 4: LEVERTIJDEN

De levertijden worden louter ter informatie gegeven en zijn niet bindend.
Elke vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van de bestelling of compensatie.
In geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht, wordt AG R. WEISSHAUPT ontheven van de leveringsverplichting, in het bijzonder in het geval van een algemene of gedeeltelijke staking, overstroming, brand, oorlog, storm, enz.
Indien de levering niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden door omstandigheden die onder de verantwoordelijkheid van de koper vallen, komen de daaruit voortvloeiende opslagkosten voor rekening van de koper.

Artikel 5: RISICO-OVERDRACHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

AG R. WEISSHAUPT blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat de prijs volledig is betaald. Cheques en overschrijvingen worden pas als betaalmiddel beschouwd vanaf het moment dat ze daadwerkelijk zijn geïnd.
De koper is de hoedster van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn verkocht. Hij is aansprakelijk voor het risico van verlies, diefstal of vernietiging van het materiaal vanaf het moment van aflevering en is verplicht voor eigen rekening het genoemde materiaal te verzekeren, waarbij het ontvangstbewijs op eerste verzoek aan de verkoper wordt aangeboden.
Als de koper zelfs een deel van de prijs niet betaalt op de afgesproken vervaldata, kan AG R. WEISSHAUPT terugbetaling eisen van het geleverde materiaal op kosten en risico van de koper, en AG R. WEISSHAUPT behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van de koper. de schade te vorderen die hij zou hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van zijn verplichtingen en het terugnemen van het materiaal.

Artikel 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al onze tekeningen, schetsen, plannen en technische gegevens blijven ons volledig eigendom en mogen in geen geval worden gekopieerd ten behoeve van derden.

Artikel 7: KLACHTEN en garantie

Klachten zijn slechts geldig indien ze binnen 8 dagen na aankoop of levering aangetekend worden ingediend wegens duidelijke gebreken aan het materiaal.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard.
Een klacht of geschil geeft echter geen aanleiding tot opschorting van de betaling.
We garanderen dat onze apparaten naar behoren functioneren gedurende een periode van 12 maanden vanaf de factuurdatum.
Elke wijziging of reparatie die door de klant of een derde wordt uitgevoerd, ontheft ons volledig van onze aansprakelijkheid.
De garantie dekt geen onderdelen die zijn beschadigd door een verkeerde behandeling of een verkeerde bediening.

Artikel 8: BETALINGEN 

Elk bedrag moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald, inclusief alle belastingen.
Elk onbetaald bedrag draagt ​​van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse contractuele rente van 1,5%.
Bij niet-betaling binnen 8 dagen na verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief door ons bedrijf, wordt naast de hierboven genoemde contractuele rente het verschuldigde bedrag verhoogd met een boeteclausule van 15% van genoemd bedrag exclusief BTW en rente met een minimum van € 50, -. .
De aankoopprijs is steeds betaalbaar op de zetel van ons bedrijf.
Als de koper meerdere facturen niet betaalt, zullen de betalingen die hij zal doen eerst worden toegepast op de eventuele vertragingsrente en vervolgens op de schulden die niet gedekt zijn door enige garantie ten gunste van de schuldeiser, in het bijzonder die waarvoor er geen wissels zijn. Zijn uitgegeven.
Alle verplichtingen jegens ons aangegaan worden ondeelbaar verklaard en aanvaard door de schuldenaar, onverminderd de gebruikelijke of uitdrukkelijk omschreven solidariteit.
De verkoper behoudt zich het recht voor om vooruitbetalingen of garanties van de koper te verlangen.

Artikel 9: Geldigheid

Deze algemene voorwaarden regelen de relaties tussen partijen in het kader van alle aanvullende wettelijke bepalingen.
Voor de bedingen die nietig zijn of zouden kunnen worden, verwijzen partijen met betrekking tot deze mogelijke punten naar de wet zonder dat de contractpartij aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden kan twijfelen.
Deze tekst geeft onze gebruikelijke algemene voorwaarden weer, maar we zijn bereid om de wijzigingen die ons zouden worden gevraagd zoveel mogelijk aan te brengen.
In dat geval moeten de afwijkingen in een apart contract worden vastgelegd.

Artikel 10: PLAATS VAN DE JURISDICTIE

Elke betwisting wordt voorgelegd aan de jurisdicties van het gerechtelijk arrondissement Aken zonder dat onze contractpartner in dit verband enig bezwaar kan maken, zelfs niet om taalkundige redenen, vanwege de bewering van de garantie, vanwege een tussenkomst of een proces voor een verklaring van het vonnis.
Dezelfde bevoegdheidsregels zijn van toepassing op internationale zaken.
In alle gevallen is alleen het Duitse recht van toepassing.

ARTIKEL 11: AANVAARDING

Elke acceptatie moet vóór verzending in onze fabriek plaatsvinden.
De aankoopkosten zijn voor rekening van de koper. We wijzen formeel elke verantwoordelijkheid af voor acceptatietests die buiten onze fabriek worden uitgevoerd.
Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt of niet laat uitvoeren, gelden deze als definitief goedgekeurd of geaccepteerd in onze fabriek.

WEP / RAW / 06-2009

DISCLAIMER

1. Inhalt des Onlineangebotes
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Is schuldig.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verweise und Links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk was voor om het gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen de eigen website van de auteur geplaatste links en verwijzingen, alsmede op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases naar de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is . Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten .
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen omdat ze worden genoemd!
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

Bron: www.disclaimer.de
Zoekmachine Optimalisatie door Sumax

linkedin facebook Pinterest youtube rss tjilpen op instagram facebook-leeg rss-blanco linkedin-blanco Pinterest youtube tjilpen op instagram